Leverings info

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Het risico van transport vindt steeds plaats voor rekening van Koper.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: -Door in ontvangstname van de goederen, ook indien deze door of namens de Koper worden afgehaald. -Bij overdracht van de goederen aan een derde c.q. vervoerder, indien de goederen door diens tussenkomst worden vervoerd. -Door de goederen eenmaal aan de Koper aan te bieden.
 

Bedenktijd

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen dan,onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend, terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen nadat hij de verkoper informeerde. Topcleaning.be kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd. Topcleaning.be  draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het door de koper terugsturen van goederen. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

Meer info: info@topcleaning.be of +32(0)479748638

AANDACHT IVM DE LEVERINGSTERMIJNEN

Leveringstermijn met betaling VISA=2à3 werkdagen

Normale leveringstermijn 5à10 werkdagen

Voor de TIP pompen kan dit oplopen tot 7à10 werkdagen volgens beschikbaarheid in ons magazijnen in Duitsland