Algemene voorwaarden Cleanshop

Dit is de website/webwinkel van Topcleaning BVBA-Groenstraat 40,9700 Oudenaarde
B.T.W.-nummer BE 0876.340.362- RPR Oudenaarde

TEL:+32(0)479/748.638  Handy+49(0)1578-4908814   FAX:+32(0)70/427.252

 

Toepasselijkheid

Elk bezoek aan de website van Topcleaning bvba en haar dochterondernemingen is onderworpen aan haar algemene voorwaarden inclusief de huidige bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen drager. Deze algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Elke bezoeker of gebruiker van de diensten wordt steevast aangeduid met de term `opdrachtgever`.
Ontkenning van enige waarborg - verantwoordelijkheid - aansprakelijkheid
Het gebruik van de diensten van Topcleaning bvba gebeurt volledig op eigen risico van de opdrachtgever. Topcleaning bvba niet verantwoordelijk voor de gegevens dewelke de opdrachtgever via het internet of e-mail heeft bekomen, noch voor de manier waarop deze de verkregen informatie zal bewerken. Het recht op enige schadevergoeding voor schade hieruit ontstaan, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten door de opdrachtgever.
Topcleaning bvba en haar informatietoeleveranciers waarborgen geenszins dat de diensten aan de mogelijke verwachtingen en eisen van hun opdrachtgever voldoen en zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk bij de verkrijging van door de opdrachtgever verstuurde informatie en / of bij de uiteindelijke elektronische publicatie ervan in verwante informatiediensten.
Topcleaning bvba behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen. Elk tijdelijk oponthoud, opschorting van activiteiten hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, rechtstreeks of onrechtstreeks.
Voormelde problemen en de gebeurlijke schade hieruit voortvloeiend kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiele compensatie of schadevergoeding.
Elke mogelijke link dewelke door de website of een aanverwante dienst wordt aangeboden, is enkel informatief bedoeld en staat louter ten dienste van de opdrachtgever. Geenszins kan de Topcleaning bvba verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud, de toegang of het gebruik ervan. Topcleaning bvba kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade dewelke hieruit voortvloeit.
Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege topcleaning bvba dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Topcleaning bvba is niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door uitvoering van de betalingsopdrachten dewelke via het web zijn gebeurd.

De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee opdrachtgevers (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door Topcleaning bvba geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van algemene en bijzondere voorwaarden, waarborgen en voorstellingen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide
opdrachtgevers. Topcleaning bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid hierbij en kan op geen enkele wijze hiervoor enige aansprakelijkheid oplopen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
8. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van Gebruiker komt een overeenkomst tot stand. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan
de factuur voor de schriftelijke orderbevestiging in de plaats treden. Gebruiker is gerechtigd orders en/of opdrachten tot levering niet te accepteren zonder opgaaf van redenen.

Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever erkent dat de verstrekte informatie en de geleverde diensten van Topcleaning bvba , alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan (intellectuele) eigendomsrechten bevatten dewelke exclusief toebehoren aan de Topcleaning bvba en haar dochterondernemingen en dewelke alzo beschermd worden door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele rechten, merken, patenten en octrooien.
De algehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing of gebruik voor commerciele doeleinden op eender welke wijze hiervan is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Topcleaning bvba .
Het opslaan van informatie van deze site of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch `cachen` van de informatie door de browser.

Garantie


1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.


2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.


3. Indien geen onderhoudsabonnement is afgesloten geldt de onder 1. genoemde garantie gedurende een periode van 12 maanden na levering.
Mocht van rechtswege een langere termijn opgelegd worden dan dient koper tenminste 1x per jaar het onder garantie vallende artikel ter keuring aan te bieden bij gebruiker of een door gebruiker aangewezen instantie.


4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker,
vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.


5. De te dezen genoemde garantie geldt niet:
- wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
- wanneer niet is voldaan aan de bepalende garantievoorwaarden.
- wanneer niet conform de gebruiksaanwijzing en/of bijsluiter wordt gehandeld. Indien een gebruiksaanwijzing/bijsluiter niet voorhanden is dient men af te zien van toepassing van het product.
- wanneer geen aankoopfactuur overlegd kan worden.
- wanneer serieplaat of garantiezegel verwijderd is.
- wanneer niet betreffende facturen zijn voldaan.
- op slijtende delen en op filters.


6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.


Betaling en annulering

 De opdrachtgever dient bij de bestelling van diensten onmiddellijk het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
Bij gebreke aan betaling kan de bestelde dienst niet worden uitgevoerd.


De evt. verzendingkosten worden doorgerekend aan de klant.Vraag naar onze prijzen.


Geldigheidsduur van de prijzen

 De produkten worden steeds geleverd aan de prijs waarop ze besteld werden, zelfs indien er tussen uw bestelling en de levering prijswijzigingen zijn toegepast.

De prijzen op deze site worden enkel gewijzigd bij sterke prijsschommelingen bij onze leveranciers.


Voor meer info : info@topcleaning.be